نرم افزار اس ام اس | سامانه پیامک | پنل ارسال انبوه تبلیغاتی

ارسال اس ام اس

پنل اس ام اس رایگان

پنل ارسال اس ام اس رایگان +10 اس ام اس مجانی بفرستید

  1. 1. به راحتی ثبت نام کنید.
  2. 2. حساب کاربری خود را شارژ کنید.
  3. 3. از ارسال پیامک تکی و انبوه لذت ببرید.
  • ارسال و دریافت پیامک + ارائه API
  • بانک شماره موبایل محله ها
  • بانک شماره موبایل مشاغل
  • 100% امکانات سامانه پیامک
  • 6 خط 8 رقمی رایگان
  • پشتیبانی 24 ساعته

نیاز به ارسال
پیامک انبوه دارید؟
با ما تماس بگیرید

021-66914875

خانه / آرشیو برچسب: فروش بیشتر با تبلیغات پیامکی

فروش بیشتر با تبلیغات پیامکی

فعال یا غیر فعال سازی دریافت پیامک تبلیغاتی

send-sms-free-registration

مشترکین همراه اول

می توانید با ارسال عدد ۱ به شماره پیامک ۸۹۹۹ دریافت پیامک تبلیغاتی را غیر فعال کنید.

همچنین با ارسال عدد ۲ به شماره پیامک ۸۹۹۹ میتوانید آن را فعال کنید

همچنین برای ثبت درخواست عدم دریافت پیامک‌های تبلیغاتی همراه اول میتوانید با شماره تلفن ۰۹۹۹۰ تماس گرفته و پس از برقراری ارتباط با اپراتور درخواست خود را مبنی بر عدم دریافت پیامک‌های تبلیغاتی ابراز نمایید.

ادامه ی مطلب

SMS Marketing – بازاریابی پیامکی

download (3)

 

پنل اس ام اس(SMS Panel) چیست؟

سامانه پیام کوتاه ابزاری جهت ارتباطات جمعی و ارسال پیامک های اطلاع رسانی و تبلیغاتی است که در قالب یک وب سایت در محیط اینترنت تعبیه شده و بدون نیاز به سخت افزار یا نرم افزار جانبی قابلیت ارسال اس ام اس را فراهم میکند.

از این ابزار میتوان به روش های زیر استفاده کرد.

ادامه ی مطلب

موبایل مارکتینگ چیست؟!

 

images (2)

 

موبایل ابزاري است که عمدتاً براي برقراري ارتباط استفاده مي شود. اگر دقت کیرده باشیید، موباییل هیا
امروزه به بخشي جدا نشدني از زندگي هر فردي تبدیل شده است… وابستگي به این تکنولیوژي میتوانید
دلایل مختلفي داشته باشد. میتوان با یک بررسي سطحي در بین اطرافیانتان به ایین نتیجیه برسیید کیه از
%۱۲۲ افراد ۹۹ % آنها همیشه تلفن همراهشان را همراه خود دارند…. اگر از منظر بازاریابي به این موضوع
نگاه کنید، میتوان گفت که بهترین فرصت براي ایجاد یک ارتباط بین شما و مخاطبان کسب و کارتان بیه
وجود آمده است. تصور کنید که شما در هر سیاعت از روز و در هیر نقطیه اي شیهر ییا کشیور بتوانیید
اطلاعات و اخبار و محصولات خود را با مخاطبان خاص و علاقیه منید در زمینیه شیغلیتان بیه اشیتراک
بگذارید…

بازاریابی با موبایل یک سری فعالیت های قابل سازمان دهی است که به منظور برقراری ارتباط و تماس
با مخاطب به روش تعاملی با هر دستگاه متصل به شبکه، انجام شود.

images (5)

موبایل مارکتینگ در واق مفهومي نزدیک به مطلب بالاست… برقراري ارتباط با مشتریان و ترغیب آنها به
خرید کالا در هر نقطه اي از شهر یا کشور، تعریفي بسیار ابتدایي براي موبایل مارکتینگ است. موبایل به
دلیل امکانات فراواني که در اختیار ما قرار میدهد، میتواند به عنوان رسانه اي براي بازاریابي شیما باشید.
این وسیله میتواند به اشکال گوناگون مورد استفاده قرار بگیرد.
مي توان با ارسال پیام هاي چند رسانه اي و تصویري و صیوتي و همچنیین پیامیک هیاي متنیي، توجیه
مشتریان را به خود جلب کنید. یکي از عمده ابزارهایي که میتوان با صرف هزینه کمتر و با اطمینان خاطر
بیشتري در زمینه تیلیغات روي آن سرمایه گذاري کرد پیامک است.
همه شما با وازه پیامک آشنایي دارید… در غیر اینصورت واژه SMS را حتمیاً خواهیید شیناخت… اس ام
اس یا به گفتار فارسي، پیامک، سرویسي است براي ارسال پیام هاي کوتاه که عمیدتاً بیه صی ورت متنیي
ارسال مي شوند.

پایان بخش دوم

 

 

تفاوت بازاریابی و تبلیغات در چیست ؟!

images (4)

فروش فقط جزء کوچکي از مجموعه عظیم بازاریابي است، اگر بازاریاب در تشخیص نیازهاي مشیتري،
تولید کالاي مطلوب، قیمت گذاري، توزی و تبلیغات پیشبردي توفیق حاصل نمایید ، آن هنگیام کیالا بیه
سهولت به فروش مي رسد.
بازاریابي به عنوان فرآیندي مدیریتي اجتماعي تعریف مي شود که به وسیله آن افراد و گروه ها از طریق –
تولید و مبادله کالا با یکدیگر، به امر تامین نیازها و خواسته هاي خود اقدام مي کنند.
تفاوت بازاریابی و تبلیغات در چیست ؟!

ادامه ی مطلب