نرم افزار اس ام اس | سامانه پیامک | پنل ارسال انبوه تبلیغاتی

ارسال اس ام اس

پنل اس ام اس رایگان

پنل ارسال اس ام اس رایگان +10 اس ام اس مجانی بفرستید

  1. 1. به راحتی ثبت نام کنید.
  2. 2. حساب کاربری خود را شارژ کنید.
  3. 3. از ارسال پیامک تکی و انبوه لذت ببرید.
  • ارسال و دریافت پیامک + ارائه API
  • بانک شماره موبایل محله ها
  • بانک شماره موبایل مشاغل
  • 100% امکانات سامانه پیامک
  • 6 خط 8 رقمی رایگان
  • پشتیبانی 24 ساعته

نیاز به ارسال
پیامک انبوه دارید؟
با ما تماس بگیرید

021-66429925

خانه / تبلیغات پیامکی / بازاریابی موبایلی

بازاریابی موبایلی

download

موبایل ابزاری است که عمدتاً برای برقراری ارتباط استفاده می شود. اگر دقت کیرده باشیید، موباییل هیا
امروزه به بخشی جدا نشدنی از زندگی هر فردی تبدیل شده است… وابستگی به این تکنولیوژی میتوانید
دلایل مختلفی داشته باشد. میتوان با یک بررسی سطحی در بین اطرافیانتان به ایین نتیجیه برسیید کیه از
%۱۲۲ افراد ۹۹ % آنها همیشه تلفن همراهشان را همراه خود دارند…. اگر از منظر بازاریابی به این موضوع
نگاه کنید، میتوان گفت که بهترین فرصت برای ایجاد یک ارتباط بین شما و مخاطبان کسب و کارتان بیه
وجود آمده است. تصور کنید که شما در هر سیاعت از روز و در هیر نقطیه ای شیهر ییا کشیور بتوانیید
اطلاعات و اخبار و محصولات خود را با مخاطبان خاص و علاقیه منید در زمینیه شیغلیتان بیه اشیتراک
بگذارید…

بازاریابی با موبایل یک سری فعالیت های قابل سازمان دهی است که به منظور برقراری ارتباط و تماس
با مخاطب به روش تعاملی با هر دستگاه متصل به شبکه، انجام شود.

images (5)

موبایل مارکتینگ در واق مفهومی نزدیک به مطلب بالاست… برقراری ارتباط با مشتریان و ترغیب آنها به
خرید کالا در هر نقطه ای از شهر یا کشور، تعریفی بسیار ابتدایی برای موبایل مارکتینگ است. موبایل به
دلیل امکانات فراوانی که در اختیار ما قرار میدهد، میتواند به عنوان رسانه ای برای بازاریابی شیما باشید.
این وسیله میتواند به اشکال گوناگون مورد استفاده قرار بگیرد.
می توان با ارسال پیام های چند رسانه ای و تصویری و صیوتی و همچنیین پیامیک هیای متنیی، توجیه
مشتریان را به خود جلب کنید. یکی از عمده ابزارهایی که میتوان با صرف هزینه کمتر و با اطمینان خاطر
بیشتری در زمینه تیلیغات روی آن سرمایه گذاری کرد پیامک است.
همه شما با وازه پیامک آشنایی دارید… در غیر اینصورت واژه SMS را حتمیاً خواهیید شیناخت… اس ام
اس یا به گفتار فارسی، پیامک، سرویسی است برای ارسال پیام های کوتاه که عمیدتاً بیه صی ورت متنیی
ارسال می شوند.