نرم افزار اس ام اس | سامانه پیامک | پنل ارسال انبوه تبلیغاتی

ارسال اس ام اس

پنل اس ام اس رایگان

پنل ارسال اس ام اس رایگان +10 اس ام اس مجانی بفرستید

  1. 1. به راحتی ثبت نام کنید.
  2. 2. حساب کاربری خود را شارژ کنید.
  3. 3. از ارسال پیامک تکی و انبوه لذت ببرید.
  • ارسال و دریافت پیامک + ارائه API
  • بانک شماره موبایل محله ها
  • بانک شماره موبایل مشاغل
  • 100% امکانات سامانه پیامک
  • 6 خط 8 رقمی رایگان
  • پشتیبانی 24 ساعته

نیاز به ارسال
پیامک انبوه دارید؟
با ما تماس بگیرید

021-66429925

خانه / تبلیغات پیامکی / تفاوت بازاریابی و تبلیغات در چیست ؟!

تفاوت بازاریابی و تبلیغات در چیست ؟!

images (4)

فروش فقط جزء کوچکي از مجموعه عظیم بازاریابي است، اگر بازاریاب در تشخیص نیازهاي مشیتري،
تولید کالاي مطلوب، قیمت گذاري، توزی و تبلیغات پیشبردي توفیق حاصل نمایید ، آن هنگیام کیالا بیه
سهولت به فروش مي رسد.
بازاریابي به عنوان فرآیندي مدیریتي اجتماعي تعریف مي شود که به وسیله آن افراد و گروه ها از طریق –
تولید و مبادله کالا با یکدیگر، به امر تامین نیازها و خواسته هاي خود اقدام مي کنند.
تفاوت بازاریابی و تبلیغات در چیست ؟!


حال که با تعریف هر کدام از این دو مبحث آشنا شدید، شاید با خود فکر کنید که هر دو یک مفهیوم را
مي رسانند و تفاوتي با یکدیگر ندارند. اما این اشیتباه اسیت! بیراي اینکیه درک بهتیري از تفیاوت بیین
بازاریابي و تبلیغات داشته باشید یک مثال براي شما شرح میدهم… فرض کنیید کیه بازارییابي ییا همیان
مارکتینگ را بعنوان یک کیک در نظر بگیریم، در اینصورت این کیک از برشهایي شیامل شیناخت بیازار،
شناسایي مشتریان هدف، استراتژي فروش، خدمات پشتیباني، ارتباطات کاري، قیمت گذاري محصیولات
و تبلیغات تشکیل شده است. تبلیغات نیز یک برش از این کیک بوده و نقش مهمي در موفقیت شما دارد ۱۶
ولي براي دست یابي به بیشترین بازدهي هماهنگي کافي بین آن و سایر بخش هاي بازاریابي لازم است.
فرآیند بازاریابي نیازمند صرف زمان و هزینه بوده و میزان بیازدهي آن در درازمیدت قابیل انیدازه گییري
است. در این مقاله سعي داریم تا شما را با روشي کم هزینه و در عین حیال کارآمید در حیطیه تبلیغیات
آشنا کنیم…

download
تا به اینجا تنها چند قدم کوتاه پیش رفته اید و راه درازي را بیراي پیشیي گیرفتن از رقیبانتیان بایید طیي
کنید… حال که با مفاهیم کلي کسب و کار و تجارت و همچنین بازاریابي و تبلیغات آشنا شده اید نوبیت
به معرفي هدف اصلي این کتاب یعني، بازاریابي پیامکي یا همان ۱۱۲ کاراکتر جادویي مي رسید. بیا میا
همراه باشید تا نکاتي را بخوانید که مطمئناً دانستن آنها برایتان جالب خواهد بود…

پایان قسمت اول